Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zszpnr2.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2011 r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej za pomocą narzędzia: http://checkers.eiii.eu. Uzyskano wynik 98,13%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Gruszczyńska.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 74 842 42 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ul. Królewieckiej, prowadzą do niego schody o dwóch stopniach, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy od 6.00 – 18.00. Wejście główne na co dzień nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto jest wejście boczne po stronie lewej budynku,  od strony terenów zielonych, które w razie konieczności jest używane jako wyjście ewakuacyjne. Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed szkołą jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.

Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze z klientem poruszającym się na wózku.

Istnieje możliwość czasowego zamontowania platformy wjazdowej.

W budynku nie ma toalety dla osób poruszających się na wózku.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, w pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów na cały teren szkolny. Nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

Informacje dodatkowe:

-strona posiada podwyższony kontrast,

-możliwość powiększania liter,

-podświetlane linki,

-mapa strony u góry pod nazwą podmiotu.